KONFIDENTSIAALSUSTINGIMUSED VITATEKALE

VITATEKA on võtnud kohustuse olla teie usaldusväärne partner ja austada teie õigusi isikuandmete töötlemisel. Sellest lähtuvalt oleme välja töötanud isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, edastamist ja säilitamist.

1. MÕISTED

1.1. Isikuandmete subjekt on füüsiline isik, kellest VITATEKAl on andmed, mis võimaldavad tuvastada füüsilise isiku. Isikuandmete subjektideks võivad olla näiteks kliendid, koostööpartnerid ja töötajad, kelle isikuandmed kuuluvad VITATEKALE.

1.2. Konfidentsiaalsustingimused on käesolev tekst, milles kirjeldatakse VITATEKA isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

1.3. Isikuandmed on teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete töötlemine on igasugune toiming isikuandmetega, olenemata toimingu viisist või vahenditest. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, hoidmine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu tagamine, taotluste täitmine ja väljavõtete esitamine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitme eelmainitud toimingu kombinatsioon.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või soovib kasutada VITATEKA teenuseid.

1.6. Leping on kokkulepe, mille on sõlminud klient ja VITATEKA teenuste osutamiseks või mõni muu kokkulepe.

1.7. Veebileht vitateka.ee on VITATEKA veebileht.

1.8. Külastaja on isik, kes kasutab VITATEKA veebilehte.

1.9. Laps on isik, kes on alla 13-aastane, isikuandmete töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis.

1.10. Teenused hõlmavad kõiki VITATEKA pakutavaid teenuseid ja tooteid.

1.11. Küpsised on andmed, mis mõnikord salvestatakse külastaja seadmesse.

1.12. VITATEKA andmekaitseametnik on isik, kes järgib VITATEKA isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja kellega isikuandmete subjekt saab kaebuste korral ühendust võtta.

1.13. Müügikanalid on kanalid, mida VITATEKA kasutab isikuandmete subjektiga suhtlemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, sealhulgas e-post, telefon, sotsiaalmeedia, erinevad vestlused, isikupärastatud ja interaktiivsed reklaamid ning sarnased veebilehtedel ja muudes kohtades kasutatavad tööriistad.

1.14. Tooteportfell hõlmab erinevaid VITATEKA tooteid ja teenuseid, mille loetelu on kättesaadav veebilehel vitateka.ee.

Konfidentsiaalsustingimused, lepingus, üldtingimustes ja suhtluses poolte vahel kasutatakse termineid eespool määratletud tähendustes.

2. ÜLDISED TINGIMUSED

2.1. VITATEKA on VITATEKA OÜ, registrikood 12779903, aadress Mõisa tee 5, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74204, KOSTIVERE.

2.2. VITATEKA võib töödelda isikuandmeid:

2.2.1. Vastutava töötlejana, määrates kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

2.2.2. Volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste kohaselt;

2.2.3. Saajana, kellele isikuandmed edastatakse.

2.3. Konfidentsiaalsustingimused kehtivad isikuandmete subjektidele ja kõik õigused ja kohustused, mis on sätestatud konfidentsiaalsustingimustes, laienevad kõigile VITATEKA töötajatele ja partneritele, kes töötlevad VITATEKA valduses olevaid isikuandmeid.

2.3.1. Konfidentsiaalsustingimusi võib täiendada veebilehel või seadmetel avaldatud privaatsusavaldustega, ja konfidentsiaalsustingimused võivad muutuda või täienduda nende avaldustega.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Isikuandmete töötlemisel tugineb VITATEKA isikuandmete subjekti huvidele, õigustele ja vabadustele.

3.2. VITATEKA eesmärk on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mis põhineb parimal praktikal ja on valmis alati tõendama, et see vastab isikuandmete töötlemise eesmärkidele.

3.3. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud protsessid, juhendid, protseduurid ja tegevused põhinevad järgmistel põhimõtetel:

3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemiseks on olemas õiguslik alus, näiteks nõusolek;

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane, nõudes eriti, et isikuandmete subjekt oleks piisavalt teavitatud sellest, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete subjektile läbipaistev;

3.3.4. Proportsionaalsus. Isikuandmeid kogutakse kindlate ja seaduslike eesmärkide jaoks ja neid ei kasutata hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.5. Andmete minimeerimine. Isikuandmete töötlemine piirdub andmetega, mis on vajalikud seaduslike eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas isikuandmete haldamine.

3.3.6. Terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest.

3.3.7. Hoidmise piiramine. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise või järgneva töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.3.8. Eesmärgipärasus. Isikuandmete töötlemise peamine eesmärk on asjakohasus, isikuandmete teisendamine.

3.4. Isikuandmete kogumise eesmärgid:

Me kogume ja töötleme isikuandmeid, nagu nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja muud, järgmistel eesmärkidel:

  • Lepingute ja tellimuste sõlmimine ja täitmine, sealhulgas tellimuste ja kaupade kohaletoimetamise teabe esitamine või teenuste osutamine.
  • Klientide tagasiside ja toe pakkumine, sealhulgas päringutele vastamine ja teavitused.
  • Isikupärastatud soovituste ja pakkumiste tegemine klientide eelistuste põhjal.
  • Seaduslike nõuete täitmine, sealhulgas raamatupidamine ja maksustamine.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Isikuandmete säilitamine ja kasutamine. VITATEKA säilitab ja kasutab isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik teenuste osutamiseks ja edasisteks eesmärkideks, nagu on märgitud konfidentsiaalsusavalduses ja kokkulepitud isikuandmete subjekti poolt.

4.2. Isikuandmete kogumine ainult seaduslikel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemisega seotud tegevused põhinevad eesmärkidel, mis nõuavad eriti isikuandmete subjekti nõusolekut või muud õiguslikku alust.

4.3. Säilitamise periood. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab isikuandmete subjekti tuvastamist, mitte kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

4.4. Juurdepääsu piiramine. Töötlemisel olevaid isikuandmeid kaitstakse volitamata juurdepääsu, muutmise ja hävitamise eest.

5. KONFIDENTSIAALSUSE TINGIMUSTE VASTUVÕTMINE

5.1. Nõusolek. Isikuandmete subjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, selgelt, teadlikult ja üheselt, märkides vajaliku välja veebilehel.

5.2. Keeldumine. Isikuandmete subjekt võib igal ajal keelduda nõusoleku andmisest.

5.3. Isikuandmete töötlemine. Nõusoleku alusel töötleb VITATEKA isikuandmeid rangelt nendes ulatuses, ulatuse ja eesmärkides, mida määratles isikuandmete subjekt, lähtudes põhimõttest, et igasugune nõusolek peab olema selgelt eristatav.

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

6.1. Edastamine. VITATEKA koostöös isikutega, kellega ja mille eesmärkidel koostöö raames VITATEKA võib edastada isikuandmetega seotud andmeid, sealhulgas isikuandmeid.

6.2. Erand. Isikuandmete edastamisel rakendab VITATEKA meetmeid andmete turvalisuse tagamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmekaitse.

7. ISIKUANDMETE SUBJEKTI ÕIGUSED

7.1. Õigused. Isikuandmete subjektil on õigus igal ajal piirata juurdepääsu, parandada või kustutada VITATEKA-le esitatud isikuandmeid ning õigus nõuda nende töötlemise piiramist.

7.2. Juurdepääs teabele. Isikuandmete subjekti taotluse korral juurdepääsuks isikuandmetele VITATEKA poolt.

8. ERANDJUHTUMID

8.1. Andmete töötlemine. VITATEKA töötleb isikuandmeid rangelt seaduse kohaselt ja vastavalt konfidentsiaalsustingimustele esitatud nõuetele.

8.2. tingimuste muutmine. VITATEKA jätab endale õiguse igal ajal muuta konfidentsiaalsustingimusi ilma isikuandmete subjekti teavitamata.

9. NÕUSOLEK

9.1. tingimuste aktsepteerimine. Isikuandmete subjekt nõustub konfidentsiaalsustingimustega, tunnistades, et VITATEKA tehingutes kehtivad need tingimused.

10. ANDMETE KAITSE

10.1. Andmete säilitamine. VITATEKA tagab isikuandmete kaitse tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega, et vältida isikuandmete volitamata juurdepääsu, muutmist, avaldamist või hävitamist.

10.2. Kontakt. Isikuandmete kohta saab küsimusi esitada e-posti aadressil [email protected].

10.3. Järelevalve. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed asuvad Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

10.4. Tooteportfell. VITATEKA tooteportfelli kohta saab teavet veebilehel vitateka.ee.

11. MUUD SÄTTED

11.1. Kontaktandmed. VITATEKA kontaktandmed leiab veebilehelt vitateka.ee.

11.2. Dokument. Konfidentsiaalsustingimuste ja muude veebilehel avaldatud dokumentide erinevuste korral kehtivad konfidentsiaalsustingimused eelistatult seni, kuni vastupidine pole teatatud.

11.3. Kasutajakontode deaktiveerimine:

Jätame endale õiguse deaktiveerida uute klientide kontod, kes ei ole esimese kuu jooksul pärast registreerimist vähemalt ühte kinnitatud ostu sooritanud. Kinnitatud ost on edukalt lõpule viidud ja makstud ost.

11.4. Maksmata jäänud ostukorvide (tellimuste) kustutamine püsiklientidelt:

Jätame endale õiguse kustutada püsiklientide maksmata jäänud ostukorvid (tellimused), mis ei ole kahe nädala jooksul pärast nende loomist tasutud. Klientide konto jääb aktiivseks.

Vitateka.ee kasutab teenuste
isikupärastamiseks küpsisefaile.